Stadgar

 

 

1 § Namn och hemort

 

Föreningens namn är Helsingfors Segelsällskap r.f. och dess hemort Helsingfors stad.

 

2 § Språk

 

Föreningens officiella språk är svenska.

 

3 § Verksamhetsändamål

 

Föreningens ändamål är att främja segelsporten, sprida kunskap i gott sjömanskap samt bereda medlemmarna möjlighet till aktivt båtliv.

 

4 § Verksamheten

 

För att förverkliga sitt ändamål arrangerar föreningen kappseglingar och andra seglingsevenemang, kurser, möten och övriga sammankomster. Föreningen upprätthåller ett båtregister samt övervakar båtarnas sjövärdighet och utrustning. Föreningen har rätt att äga och besitta fast egendom.

 

5 § Medelsanskaffning

 

Föreningen erhåller medel för sin verksamhet genom att uppbära medlems-, kaj- och hamn- samt andra liknande avgifter, mottaga donationer och understöd, uppbära räntor och dividender, uppbära ersättning för begagnandet av föreningens egendom samt genom att anordna insamlingar och lotterier.

 

6 § Medlemskap

 

Till medlem i föreningen kan antagas seglingsintresserad person, som visat förtrogenhet med svenska språket. Undantag från språkbestämmelsen kan göras, om synnerliga skäl föreligger. Skriftlig ansökan om medlemskap riktas till styrelsen. Ansökan bör åtföljas av en rekommendation av två av föreningens medlemmar.

 

7 § Junioravdelningen

 

För främjande av segelsporten bland ungdomen och för att tillföra sällskapet yngre krafter är instiftad en junioravdelning, vars medlemmars rättigheter och skyldigheter upptas i ett särskilt av sällskapet fastställt reglemente.

 

8 § Medlemskategorier

 

Föreningens medlemmar indelas i kategorierna juniormedlemmar, årsmedlemmar, ständiga medlemmar och hedersmedlemmar.

 

Medlem är juniormedlem till slutet av det kalenderår han eller hon fyller 19 år.

 

Till årsmedlem antas person från början av det kalenderår han eller hon fyller 20 år.

 

Ständig medlem är person som uppfyllt villkoren i 20 §, eller särskilt av styrelsen kallats härtill.

 

Till hedersmedlem kan föreningsmöte kalla person, som i hög grad bidragit till förverkligandet av föreningens ändamål. Valet, som bör omnämnas i möteskallelsen, bör stödas av minst 2/3 av de närvarande medlemmarna. Hedersmedlem är befriad från erläggandet av årsavgift. Hedersmedlem, som varit kommodor för föreningen, kan kallas till hederskommodor.

 

Junior- och årsmedlems årsavgift samt inskrivningsavgifternas storlek fastställs av höstmötet. Medlemmen skall betala de avgifter som bekräftats till det pågående räkenskapsåret till föreningen före den 1 maj.

 

9 § Uteslutning av medlem

 

Styrelsen kan utesluta medlem som bryter mot dessa stadgar, missbrukar föreningens flagga eller på annat sätt skadar föreningen eller dess anseende. Över dylikt beslut har den uteslutna rätt att besvära sig genom att skriftligt inom två veckor från delgivning av styrelsens beslut yrka på att ärendet hänskjuts till föreningsmöte. För att kullkasta styrelsens uteslutningsbeslut krävs 2/3 röstmajoritet på föreningsmötet.

 

En medlem som inte har betalat avgiften till föreningen inom två (2) månader från den förfallodag som nämns i sista stycket i 8 §, kan uteslutas ur föreningen med styrelsens beslut. En medlem som uteslutits ur föreningen på grund av försummelse av betalning av avgift, kan med styrelsens beslut på nytt godkännas som medlem i föreningen utan i 6 § avsedd ansökan och rekommendationer om personen har erlagt de obetalda avgifterna 1,5-faldigt före den 30 november.

 

10 § Styrelse och funktionärer

 

Föreningens verksamhet leds av en styrelse med följande sammansättning:

1.     Styrelsens ordförande kallas föreningens kommodor och utses för ett år i sänder.

2.     Kommodoren biträds av två vicekommodorer, varav den ena skall ansvara för den sportsliga verksamheten och den andra för föreningens förvaltning. Vicekommodorerna utses av höstmötet för två år i sänder och de kan omedelbart åter väljas.

3.     Därutöver består styrelsen av tolv medlemmar valda på tre år så, att fyra medlemmar avgår varje år. Dessa kan inte omedelbart återväljas. Om styrelsemedlem avgår under mandatperiod skall en ersättare väljas för återstoden av ifrågavarande mandatperiod. Sådan styrelsemedlem kan omedelbart återväljas.

 

Styrelsen är beslutför, när minst åtta medlemmar är närvarande.

 

Styrelsen utser inom sig sekreterare, skattmästare och intendent.

 

För att sköta särskilda uppdrag utser höstmötet ytterligare följande funktionärer:

4.     Två revisorer och en revisorssuppleant. Revisorerna utses på två år så att den ena årligen står i tur att avgå. Revisorssuppleant väljs för ett år i sänder.

5.     En verksamhetsgranskare vars uppgift är att värdera att föreningens förvaltning, bokföring och bokslut är i allmänhet sakliga, att ledningen har fungerat sakligt och att medlemmarnas jämlikhet har förverkligats.

6.     En juniorchef för att leda juniorernas verksamhet.

7.     En klubbmästare för att organisera samkväm och fester.

8.     En hamnkapten för att svara för ordningen i båthamnen.

 

Styrelsen kan vid behov utse ytterligare funktionärer och även anställa avlönad personal.

 

11 § Nämnder och kommittéer

 

För kappseglingsverksamheten utser höstmötet en seglingsnämnd bestående av en ordförande och ett av höstmötet fastställt antal övriga medlemmar. Därjämte utser höstmötet ett nödigt antal prisdomare för att biträda nämnden i dess arbete.

 

För besiktningen av båtar utser höstmötet en besiktningsnämnd vars medlemsantal fastställs på höstmötet.

 

För att förbereda personvalen vid följande höstmöte utser höstmötet en valkommitté bestående av 3-5 medlemmar. Valkommittén bör senast tre veckor före höstmötet ge sitt förslag till styrelsen.

 

Övriga nämnder, kommittéer och arbetsgrupper tillsätts av styrelsen.

 

12 § Namnteckning

 

Föreningens namn tecknas av kommodoren tillsammans med någondera av vicekommodorerna, sekreteraren eller skattmästaren eller av någondera av vicekommodorerna tillsammans med sekreteraren eller skattmästaren.

 

13 § Verksamhetsår, bokslutsperiod, föreningsmöte, möteskallelse

 

Föreningens verksamhetsår och bokslutsperiod sammanfaller med kalenderåret.

 

Under verksamhetsåret skall två ordinarie möten hållas så, att höstmötet hållas inom november månad och vårmötet inom mars månad. Därutöver kan extra föreningsmöten sammankallas när styrelsen finner det påkallat eller då minst 20 medlemmar eller en tiondel (1/10) av medlemmarna skriftligen yrkar därpå.

 

Kallelse till föreningsmöte delges medlemmarna tidigast 4 veckor och senast 10 dagar före mötet antingen genom annons i en i Helsingfors dagligen utkommande svenskspråkig tidning eller genom brev till samtliga medlemmar under den adress som finns angiven i medlemsregistret.


 

 

14 § Ordinarie föreningsmöten

 

Höstmötet

 

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

1.     Verksamhetsplanen för följande kalenderår.

2.     Seglingsprogrammet för följande kalenderår.

3.     Års- och inskrivningsavgifternas storlek och budgeten för följande kalenderår.

4.     Val av kommodor, vartannat år två vicekommodorer och val av andra styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå, val av revisorer och de funktionärer som enligt stadgarna skall utses av höstmötet.

5.     Val av medlemmar i nämnder, som enligt stadgarna skall utses av höstmötet.

6.     Utdelning av vandringspris och utmärkelsetecken.

7.     Övriga ärenden som upptagits i möteskallelsen.

 

Vårmötet

 

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

1.     Årsberättelsen för föregående verksamhetsår.

2.     Fastställande av bokslutet på basen av revisorernas och verksamhetsgranskarens berättelser.

3.     Beviljande av ansvarsfrihet för föregående styrelse.

4.     Övriga ärenden som upptagits i möteskallelsen.

 

15 § Mötesprocedurer

 

Som ordförande vid föreningsmöte fungerar kommodoren eller vid förfall för honom person som väljs av mötet. För mötet väljs en sekreterare, två rösträknare samt två protokolljusterare.

 

Vid föreningsmöte har varje medlem, som fyllt 18 år, en röst och där inte annorlunda stadgats avgörs ärendena med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val, då avgörandet sker genom lottning. Samtliga omröstningar sker genom öppen omröstning, såvida ingen av de närvarande yrkar på sluten omröstning.


 

 

16 § Båtregister

 

I föreningens båtregister upptas båtar, vilkas innehavare är medlemmar i föreningen. Båt bör uppfylla gällande besiktningsbestämmelser för nöjesfarkoster.

 

I båtregistret införd båt, som genomgått vederbörlig besiktning, har rätt att föra föreningens flagga samt övriga igenkänningstecken i enlighet med reglemente som fastställs av föreningsmöte.

 

17 § Reglementen och direktiv

 

Föreningsmöte har utöver vad som omnämnts i dessa stadgar rätt att inom ramen för föreningens verksamhetsändamål fastställa reglementen och direktiv, vilka gäller samtliga medlemmar till efterrättelse.

 

Därutöver har styrelsen rätt att utfärda direktiv och förhållningsregler som hänför sig till den löpande verksamheten.

 

18 § Stadgeändringar

 

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Vid vartdera mötet krävs, att minst 3/4 av de avgivna rösterna är ense om beslutet.

 

19 § Upplösning

 

Beslut om upplösning av föreningen sker vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Vid vartdera mötet krävs, att minst 3/4 av de avgivna rösterna är ense om beslutet.

 

Vid upplösning av föreningen skall beslut om fördelningen av dess tillgångar fattas vid det senare mötet. Beslutet, som fattas med enkel majoritet, bör ske med beaktande av segelsportens intressen och viljan att bevara dess och föreningens historia.

 

Tillgångarna skall tillfalla annat registrerat svenskspråkigt segelsällskap i södra Finland, segelsportens centralorganisation eller lämpligt museum.


 

 

20 § Övergångsstadganden

 

För person som antagits som medlem, innan dessa stadgar blivit registrerade (stadgeändringen registrerad den 14.11.1989), förblir 15 § 3 mom. i de senast godkända stadgarna i kraft. Sagda moment lyder sålunda:

 

"Medlem som på en gång erlägger eller utan avbrott erlagt stadgad full avgift för tjugofem år är för framtiden befriad från erläggande av årsavgift."

 

Ovan avsedd medlem benämndes ständig medlem.

 

21 § Lagtillämpning

 

Där inte annat nämnts i dessa stadgar, iakttas bestämmelserna i gällande föreningslag och därtill avgivna förordningar.