Regler och anvisningar för hamnen

Alla Helsingfors Segelsällskaps medlemmar som rör sig i hamnen är skyldiga att hålla omgivningen städad och trivsam. Det är en förutsättning för att den ska kunna fylla sin funktion för alla medlemmar. Sällskapets område på holmen noteras av alla besökare. Omgivningen ska också locka nya medlemmar till sällskapet. De anvisningar som följer nedan gäller för alla som rör sig i hamnen. Hamn- och vinterplatsavtalen har även egna vilkor. Både medlemmar och andra som vistas i hamnen ska följa de anvisningar som ges av representanter för Hamnkommittén eller andra funktionärer i sällskapet.

Talkoarbete

Skifferholmen används för olika syften. För att alla som använder holmen ska  trivas är det viktigt att hamnen är prydlig och har god ordning. Medlemmarna kan bidra till att det är trivsamt i hamnen och så att den fungerar. För att hålla kostnaderna nere är det nödvändigt att alla medlemmar som använder hamnen ställer upp på talkon som ordnas.

Förvar av jollar på slipen

Jollar som förvaras på slipen ska vara införda i HSS båtregister. Förvaringen är avgiftsbelagd. Kontakta kansliet för ytterligare information om förvaringen av jollar på slipen.

Gästhamn

HSS idkar gästhamnsverksamhet för att finansiera sällskapets verksamhet. Kom ihåg att meddela kansliet om din hamnplats är ledig under en längre tid än tre dagar så att den kan utnyttjas i gästhamnverksamheten.

Hamnplatser

Medlemmarna kan ingå avtal om att hyra en hamnplats med hjälp av hemsidorna eller på kansliet. Avgifterna för platsen fastställs årligen av medlemsmötet och avgifterna publiceras på HSS hemsidor. I avtalet om hamnplats ingår villkor som man förbinder sig att följa. Vilkoren finns under båtärenden fliken I vilkoren sägs bland annat att man inte får låna ut sin hamnplats till någon utan tillstånd av sällskapet, båten bör vara försäkrad och att att sällskapet kan be innehavaren av en hamnplats att flytta på båten. Flyttande av båten  gäller, t.ex. då större regattor arrangeras eller då det utförs underhållsarbete. Hamnen försöker minimera dessa flyttbehov samt informera om dem i mån av möjlighet redan i början av säsongen.  

Nattvakt

Den som hyr en hamnplats är skyldig att nattvakta. Ytterligare information om vaktandet finns här.

Miljöfarligt avfall (Problemavfall)

Miljöfarligt avfall (problemavfall) får inte läggas i kärlen för blandavfall eller förvaras på hamnområdet. Som problemavfall kategoriseras, t.ex. olja, färgburkar, batterier och liknande. Sällskapet har inte rätt att ta emot problemavfall och hanteringen det är dyrt för sällskapet. Privatpersoner kan föra sitt problemavfall gratis till stadens sortti stationer. Avlägsnad bottenfärg ska samlas upp, t.ex. genom breda ut en presenning under båten. 

Sjösättning och upptagning

Sällskapet ordnar lyft vår och höst på Skifferholmen och Skiffergrundet. Vinterförvaring på en holme kräver smidigt samarbete mellan alla involverade parter. Medlemmarna ska följa hamnkommitténs anvisningar och tidtabell. Reservera tillräckligt med hjälp för att få båten smidigt upptagen och sjösatt. Var beredd att hjälpa andra om det behövs.

Båtbockar och presenningar

Ägaren ska ha en kälke eller stöttor som går att montera ner och som är av lämplig dimension för båten. Även tak och presenningar ska vara rätt dimensionerade med beaktande av att Skifferholmen är utsatt för vindarna. De ska märkas tydligt med båtens namn samt ägarens namn och telefonnummer. Båtens vinterförvaringsplats bör vara tom och städig  efter sjösättningen. Bockarna ska monteras ned samt flyttas till en plats anvisad av hamnkommittéen senast en vecka efter sjösättningen.

Master

Det är endast tillåtet att förvara master mastställningen. Avlägsna spridarna, utstickande beslag, Windexar, lampor och annan känslig utrustning innan du lägger masten i mastställningen. Masten ska vara ett kompakt paket. Man måste betala förvaringsavgift för en mast i mastställningen om båten inte förvaras på Skifferholmen under vintern. Master ska märkas ut med ägarens namn. Bommar bör förvaras i båtarna, förvar i mastställningen är inte tillåten på grund av begränsat utrymme. Behandla masterna med varsamhet. Förbered masten strax före riggningen eller efter avriggningen och förvara inte masten med utrustningen monterad vid mastkranen.

Förtöjning

Sällskapet ansvarar inte för båtarna i hamnen. Ägarna svarar för att båten är förtöjd ordentligt med linor anpassade för båtens tyngd. Ägarna ska också se till att fallen inte slår i masten. Jollarna ska förvaras på slipen vid B-bryggans fäste. De bör vara märkta med en HSS märke som intyg för betalad avgift.

Fendertar

Båten ska vara försedd med fendertar – råd angående antal och storlek ges av besiktningsmännen. Se till att fendertarna är rena så de inte smutsar grannbåten. Fendertarna ska vara placerade längs med båten. Det är viktigt att ha fendertar också nära aktern, så att båten är skyddad när grannen lägger till eller går ut eller ifall akterförtöjningen ger efter vid hård vind.

HSS kaj på fastlandet

Bryggan på fastlandet är i första hand avsedd för turbåten. Tillfälligt bruk av bryggans östra och västra sida är möjlig för medlemmar som lastar och lossar sina båtar. Tag hänsyn till andra medlemmar som har samma behov. Det är förbjudet att störa turbåtstrafiken.

Kranen vid lättbåtsslipen

Kranen vid lättbåtsslipen får användas av personer som har blivit instruerade i hur den används. Nyckeln till kranen fås i kansliet.

Vatten, transportkärror och el

Ledningsvattnet är främst avsett som dricksvatten. Undvik omfattande användning av vatten. Tvätta däcket genom att använda vattnet sparsamt. Stäng kranen på bryggan när du inte längre använder slangen. Den kran som finns på vissa slangar ska endast användas tillfälligt. Vattenslangarna ska rullas upp efter användning.

Transportkärrorna är avsedda för transport av saker från turbåten till den egna båten. Kärrorna ska efter användningen föras tillbaka och förvaras vid västra skjulet.

Lämna inte båtens el kopplad till landströmmen under längre perioder än 72h. En alltför omfattande användning kan leda till att kapaciteten överskrids. Det är förbjudet att använda värmare eller liknande apparater kontinuerligt.

Information

Hemsidan har de bestående råden och vilkoren för hamnen, HSS Facebooksidor och anslagstavlan vid västra skjulet används för att löpande informera medlemmarna om praktiska frågor som berör hamnen. Genom att följa med dessa hör du vad som händer i hamnen, HSS strävar att informera i god tid om hamnens händelser. I brådskande ärenden kan HSS kontakta båtägaren direkt.